English information below.

Vi söker programpunkter till den kommande tomatkarnevalen. Är du artist, band, konstnär, förening, grupp eller företag som vill uppträda eller ordna en programpunkt som hör till dagsprogrammet som Närpes stad ordnar under tomatkarnevalen? Då har du hittat rätt! Ansökningsformuläret finns i tre språkversioner.

Svenska: https://forms.gle/tQWwsXWYZJ118N9J6

Finska: https://forms.gle/raotiDPBdiehRYn5A

Engelska: https://forms.gle/QcXoYA3xRu8TRhvd6

Sista ansökningsdagen är 29.2.2024.

Varje år skickas mängder med förfrågningar till arrangörerna om att få uppträda vid Tomatkarnevalen. Detta skapar en hård konkurrens och innebär ett stort pussel att bygga för arrangörerna. Open Call ansökan har skapats för att förbättra förutsättningarna och ge lika villkor för konst och kulturaktörer som vill vara en del av evenemanget. Ansökan hjälper arrangörerna att planera en så bra karneval som möjligt. Ansökan riktar sig till amatörer och professionella aktörer, både lokalt och från andra orter.  En arbetsgrupp kommer att läsa igenom ansökningarna och välja ut ett begränsat antal programpunkter av varierande konstform och stil för att skapa ett så mångsidigt och trevligt program som möjligt för karnevalsbesökarna. Kanske får just du möjligheten att uppträda på Tomatkarnevalen 2024!

OBS! Artister/grupper som önskar uppträda på kvällsfesterna (5.7- 6.7.2024) ska vända sig till företaget Tomatkarnevalen Entertainment.

Är du en lokal aktör som ordnar program i egen regi utanför programområdet men tycker din programpunkt ändå hör ihop med Tomatkarnevalen? Sådant program kan vara t.ex. idrottsmatcher, utställningar, föreställningar, jippon etc. Skicka in info om detta till  senast 30.4.2024 så kan vi eventuellt plocka med er programpunkt i det officiella Tomatkarnevalsprogrammet samtidigt som arrangörerna kan ta ditt program i beaktande vid planering av evenemangets helhet.

Under en av karnevalsdagarna  kommer en aktivitetsdag ordnas. På aktivitetsdagen kan föreningar och grupper visa upp sin verksamhet genom olika aktiviteter för besökarna. Mer info om detta kommer under våren 2024 på narpes.fi och tomatkarnevalen.fi. Föreningar och grupper som vill delta i aktivitetsdagen behöver inte anmäla sig i open call-ansökan.

 

English

Open Call for Tomatkarnevalen 2024

We are accepting applications for the upcoming tomato carnival. Tomatkarnevalen is arranged 3-6 July 2024.

Are you an artist, band, association, group or company wishing to perform or arrange some kind of appearance or entertainment for the day programme organised by the Town of Närpes during the tomato carnival? Feel free to apply by answering the questions in this application: https://forms.gle/QcXoYA3xRu8TRhvd6

The closing date for applications is 29 February 2024.

Every year, many requests to perform at the tomato carnival are sent to the organisers. The competition is fierce and the organisers have a big puzzle to assemble. The Open Call application intends to improve conditions and provide a level playing field for performers and artists who want to be part of the event. The application helps the organizers to plan as good an event as possible. This open call is aimed at amateur and professional acts both locally and from other regions. A team will review all applications and select a limited number of applications of varying art forms and styles to create a diverse and enjoyable programme for the carnival visitors. Perhaps you will be the one chosen to get the opportunity to perform at the Tomato Carnival 2024!

NOTE! Artists/groups wishing to perform at the evening parties (5-6 July 2024) should contact the company Tomatkarnevalen Entertainment.

Are you a local actor arranging your own program outside the main program area but think your program is connected to the tomato carnival? E.g. sports matches, exhibitions, shows or other types of entertainment. Submit information about this to  no later than 30 April 2024, and we may be able to include your program in the official tomato carnival programme as well as allowing the organisers to consider your program when planning the event as a whole.
An activity day will be organized during the carnival. On the activity day, associations and groups can introduce their field by preparing various activities for the visitors. More information about this will be available during spring 2024 on narpes.fi and tomatkarnevalen.fi. Associations and groups wishing to participate in the activity day do not need to register using the open call application.